Welsh Government

checkmenu

 • Picture of the severn bridge
  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  Rhanbarth hyderus, cydweithredol a chydgysylltiedig sy’n barod am dwf economaidd
 • Picture of Cardiff Bay
  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  Rhanbarth hyderus, cydweithredol a chydgysylltiedig sy’n barod am dwf economaidd
 • Logo of Cardiff Capital Region
  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  Rhanbarth hyderus, cydweithredol a chydgysylltiedig sy’n barod am dwf economaidd

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

Mae'n rhaid gwneud y dewis iawn wrth ystyried lle i leoli neu ehangu eich busnes. Gallai'r lleoliad benderfynu ar lwyddiant neu fethiant y busnes, ac mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lleoliad unigryw a llwyddiannus iawn – mae’n hawdd cynnal busnes yno ac mae’n lle gwych i fyw ynddo.

Mae nifer o fusnesau adnabyddus eisoes wedi penderfynu ymgartrefu yn y rhanbarth; yn eu plith mae Admiral Insurance Group (Pencadlys Rhyngwladol), Deloitte (Canolfan Ryngwladol Asesu Risg), Atradius (Pencadlys y DU), y BBC (Canolfan Rhagoriaeth Cyllid), Monitise a Target.

Mae yna dair Ardal Fenter ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, ardaloedd lle mae Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth i fuddsoddi mewn seilwaith busnes. Nod Ardal Fenter Canol Caerdydd – sydd wedi’i lleoli yng nghanol y ddinas, lle mae prif reilffordd Caerdydd – yw helpu cwmnïau yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol. Hefyd mae yna ardaloedd menter yn Sain Tathan – Maes Awyr Caerdydd sy’n cefnogi’r sector awyrofod ac amddiffyn ac ardal yng Nglyn Ebwy sy’n helpu cwmnïau gweithgynhyrchu.

Image of Wales millennium centre

Uchafbwyntiau

 

 • Caerdydd yw’r brifddinas agosaf i Lundain.
 • Un o’r lleoliadau mewnfuddsoddi sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ar gyfer cwmnïau yn y sector Ariannol a Phroffesiynol.
 • Dros yr 20 mlynedd nesaf, rhagwelir mai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fydd â’r gyfradd twf poblogaeth uchaf yn y DU.
 • Mae staff yn fwy teyrngar i’w cyflogwyr yng Nghaerdydd nag mewn unrhyw ddinas arall yn y DU.
 • Mae ansawdd bywyd yn well yng Nghaerdydd nag mewn unrhyw ddinas arall yn y DU.
 • Prifysgol Caerdydd yw un o’r 5 prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd ac effaith ei hymchwil.

Rhanbarth syn cynnig nodweddion gwych i fusnesau cystadleuol

Image inside of the Wales millennium centre

Seilwaith

 

Mae cysylltiadau, boed yn rhai digidol neu ffisegol, yn  rhoi hwb i’r economi fodern. Mae’n cymryd llai na 2 awr i gyrraedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o Lundain ac mae ganddi gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol, Band Eang Cyflym Iawn a chwmpas 4G sy’n cynyddu’n gyflym. Mae hi’n ardal sy’n helpu i roi ‘hwb’ i’r economi. Mwy…

Image of a Metro map

Cystadleuol

 

Byddech mewn cwmni da ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r ardal eisoes wedi llwyddo i ddenu cwmnïau pwysig i’r rhanbarth, mae’r costau deiliadaeth eiddo yn gystadleuol, ac felly hefyd gyflogau staff a’r costau byw. Mae hwn yn lle delfrydol i baratoi ar gyfer y dyfodol. Mwy…

Image of people outside a building

Hyblygrwydd

 

Wrth ichi wneud penderfyniadau pwysig am eich busnes, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r cyfleoedd buddsoddi gorau. Byddwn yn ei gwneud hi’n hawdd ichi gysylltu â staff yn y Llywodraeth sy’n gwneud penderfyniadau, byddwn yn lleihau biwrocratiaeth a byddwn mor hyblyg â phosibl er mwyn ei gwneud yn hawdd ichi symud i’r ardal. Mwy…

 

Twitter
Read our first 'Profile Piece' featuring Lynda Campbell #CardiffCapitalRegion http://t.co/otRuBjw1eI http://t.co/WA9AC3pItz@WG_Economy